Nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

  • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

De nationella proven kan också bidra till:

  • att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna

  • en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

Skolledningen beviljar inte ledighet för elever de datum nationella prov genomförs.

Vi uppmanar också er föräldrar att försäkra er om att eleven inte missar viktig förberedelse inför proven.

åk3

Läsåret 2014/2015

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden:

9 mars – 15 maj 2015 (vecka 11-20)


åk6

Provdatum läsåret 2014/2015

Provdatumen gäller även sameskolan i årskurs 6.

Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.

Läsåret 2014/2015

Ämne Delprov Vecka Provdatum Provtid*
svenska, svenska som andraspråk A   icke tidsbunden 60-80 min helklass + 30 min grupp*
svenska, svenska som andraspråk B1+C1 6 mån 2 februari 2015 80 + 70 min*
svenska, svenska som andraspråk B2+C2 6 ons 4 februari 2015 70 + 60 min*
matematik A fr.o.m. v. 11 icke tidsbunden ca. 30 min/grupp*
matematik B + C 13 tis 24 mars 2015

delprov B: 40-60 min*

delprov C: 60-80 min*

matematik D + E 13 tor 26 mars 2015

delprov D: 60-80 min*

delprov E: 40-60 min*

engelska A   icke tidsbunden ca. 15 min/par*
engelska B 16 ons 15 april 2015 70 min +
rast ca. 30 min +
45 min*
engelska C 16 fre 17 april 2015 45 min*

geografi/ historia/ samhällskunskap/ religionskunskap

A 18 tis 28 april 2015 90 min**
geografi/ historia/ samhällskunskap/ religionskunskap B 18 ons 29 april 2015 ​90 min**
biologi/ fysik /kemi A + C 19 tis 5 maj 2015 60 min + rast + 60 min*
biologi/ fysik /kemi B 19 tor 7 maj 2015 60 min*

* 5-10 min för instruktioner tillkommer

** Genomförandet kan i vissa fall ta längre tid då en rast på 10 minuter är inlagd för delproven i samhällskunskap och religionskunskap. För delprov A i historia behöver du avsätta 30 minuter för förberedelser. 

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum/grundskola/arskurs-6/provdatum-1.163237


åk9

Provdatum läsåret 2014/2015

Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven blir känt för andra elever i förväg.

Ämne Del Vecka Provdatum

Provtid*

svenska, svenska som andraspråk A   genomförs med fördel före provdatum för delprov B och C i grupper om 4–5 elever. maximalt 110 minuter/grupp
svenska, svenska som andraspråk B 12 tis 17 mars 2015 60 + 140 minuter
45–60 minuter för enskild genomläsning av ett texthäfte och 140 minuter till att svara på frågor om texterna eleven läst
svenska, svenska som andraspråk C 12 tor 19 mars 2015 200 minuter
biologi/ fysik/ kemi A1 + A2 + A3 16 tor 16 april 2015 75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min
biologi/ fysik/ kemi B fr.o.m. v. 13 icke tidsbunden 30 + 30 min
engelska A   icke tidsbunden ca. 15- 25 min/par eller elevgrupp
engelska B 17 ons 22 april 2015 90 min + rast ca. 30 min + 45-50 min
engelska C 17 fre 24 april 2015 80 min
matematik A   icke tidsbunden  ca. 20-30 min per grupp
matematik B + C 19 ons 6 maj 2015 80 min
matematik D 19 fre 8 maj 2015 100 min
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap A 20 mån 11 maj 2015 120 min
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap B 20 tis 12 maj 2015 120 min

OBS! LEDIGHET BEVILJAS EJ  de datum det är nationella prov.

Läs mer om nationella prov på Skolverkets sida:
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum/grundskola/arskurs-9/provdatum-for-de-nationella-proven-i-arskurs-9-1.199523